Weirton, WV
Rolleicord IV, Kodak Portra 400

Weirton, WV

Rolleicord IV, Kodak Portra 400